http://www.eurasica.ru/cooking/?page=11&r=1645 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=33&r=4942 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=119&r=17773 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=132&r=19680 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=14&r=2065 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=75&r=11131 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=96&r=14290 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=54&r=7959 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=28&r=4159 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=123&r=18402 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=37&r=5444 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=43&r=6411 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=11&r=1510 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=30&r=4413 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=116&r=17313 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=5&r=695 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=99&r=14837 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=105&r=15676 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=58&r=8665 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=128&r=19183 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=25&r=3617 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=35&r=5232 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=57&r=8524 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=93&r=13865 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=143&r=21383 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=97&r=14434 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=115&r=17250 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=69&r=10233 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=70&r=10381 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=40&r=5860 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=82&r=12283 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=88&r=13122 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=114&r=17010 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=71&r=10540 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=90&r=13437 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=102&r=15247 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=7&r=987 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=71&r=10503 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=65&r=9734 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=43&r=6314 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=91&r=13606 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=100&r=14898 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=34&r=4999 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=55&r=8190 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=60&r=8998 http://www.eurasica.ru/articles/kazakh/klara_hafizova_kazahsko-kitayskaya_granitsa_v_proshlom_i_segodnya/ http://www.eurasica.ru/cooking/?page=17&r=2406 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=94&r=13996 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=83&r=12405 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=137&r=20466 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=71&r=10507 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=115&r=17139 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=18&r=2556 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=75&r=11216 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=144&r=21505 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=33&r=4805 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=30&r=4496 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=49&r=7294 http://www.eurasica.ru/articles/kazakh/hronologicheskiy_ukazatel_trudov_ka_pishulinoy/2/ http://www.eurasica.ru/cooking/?page=51&r=7590 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=2&r=208 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=128&r=19086 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=108&r=16086 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=63&r=9413 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=102&r=15158 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=1&r=90 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=146&r=21823 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=21&r=3059 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=43&r=6352 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=101&r=15117 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=28&r=4105 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=88&r=13060 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=60&r=8868 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=6&r=874 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=126&r=18895 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=67&r=10050 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=119&r=17815 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=84&r=12561 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=67&r=9960 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=8&r=1145 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=21&r=3060 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=120&r=17969 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=90&r=13396 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=137&r=20510 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=111&r=16528 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=110&r=16498 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=13&r=1801 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=131&r=19615 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=89&r=13340 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=52&r=7747 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=109&r=16289 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=93&r=13810 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=35&r=5170 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=129&r=19350 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=146&r=21760 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=58&r=8670 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=148&r=22102 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=34&r=4964 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=126&r=18777 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=114&r=16972 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=91&r=13642 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=49&r=7282 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=53&r=7813 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=45&r=6711 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=56&r=8301 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=134&r=20097 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=49&r=7324 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=111&r=16539 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=145&r=21664 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=142&r=21283 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=127&r=19022 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=92&r=13730 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=12&r=1751 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=74&r=10983 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=125&r=18619 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=100&r=14912 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=36&r=5383 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=145&r=21655 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=113&r=16857 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=24&r=3569 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=82&r=12299 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=144&r=21506 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=61&r=9131 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=126&r=18879 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=10&r=1389 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=54&r=8018 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=63&r=9361 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=34&r=4975 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=107&r=16010 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=85&r=12631 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=60&r=8878 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=111&r=16505 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=48&r=7103 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=111&r=16638 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=16&r=2307 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=67&r=10034 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=34&r=5061 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=148&r=22170 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=68&r=10113 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=11&r=1581 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=59&r=8716 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=46&r=6838 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=109&r=16212 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=85&r=12670 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=135&r=20236 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=79&r=11772 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=108&r=16081 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=73&r=10869 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=113&r=16848 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=8&r=1118 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=63&r=9400 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=64&r=9507 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=135&r=20141 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=66&r=9801 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=92&r=13763 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=26&r=3780 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=116&r=17336 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=87&r=13046 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=89&r=13318 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=63&r=9302 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=28&r=4071 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=68&r=10062 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=135&r=20160 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=90&r=13492 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=66&r=9877 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=89&r=13223 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=106&r=15868 http://www.eurasica.ru/about/bannery_sayta/ http://www.eurasica.ru/cooking/?page=29&r=4272 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=88&r=13099 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=23&r=3446 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=7&r=983 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=51&r=7559 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=42&r=6216 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=135&r=20136 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=39&r=5841 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=87&r=12908 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=105&r=15629 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=97&r=14445 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=81&r=12042 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=94&r=14083 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=76&r=11379 http://www.eurasica.ru/articles/kazakh/ebabataev_narodnye_igry_kazahov_yuzhnogo_altaya/ http://www.eurasica.ru/cooking/?page=104&r=15501 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=8&r=1139 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=74&r=11054 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=12&r=1771 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=79&r=11771 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=116&r=17252 http://www.eurasica.ru/articles/kazakh/hronologicheskiy_ukazatel_trudov_ka_pishulinoy/34/ http://www.eurasica.ru/cooking/?page=28&r=4112 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=24&r=3455 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=29&r=4250 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=123&r=18407 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=72&r=10656 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=131&r=19648 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=147&r=22028 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=41&r=6022 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=140&r=20991 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=64&r=9598 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=25&r=3692 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=38&r=5559 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=131&r=19503 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=19&r=2821 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=8&r=1089 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=128&r=19142 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=109&r=16285 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=108&r=16125 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=116&r=17302 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=121&r=18004 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=2&r=185 http://www.eurasica.ru/articles/library/asylbek_bisenbaev_drugaya_tsentralnaya_aziya_glava_iv/ http://www.eurasica.ru/cooking/?page=47&r=7027 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=57&r=8523 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=120&r=17975 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=141&r=21054 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=134&r=20002 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=111&r=16517 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=82&r=12272 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=145&r=21668 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=77&r=11532 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=135&r=20238 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=87&r=12963 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=131&r=19579 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=110&r=16464 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=96&r=14318 http://www.eurasica.ru/articles/library/zolotaya_orda_kak_predtecha_rossiyskoy_imperii/ http://www.eurasica.ru/cooking/?page=51&r=7509 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=74&r=11050 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=21&r=3083 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=141&r=21052 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=2&r=218 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=67&r=10047 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=55&r=8207 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=78&r=11642 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=142&r=21286 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=121&r=18050 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=51&r=7636 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=137&r=20481 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=9&r=1223 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=136&r=20307 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=111&r=16578 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=128&r=19130 http://www.eurasica.ru/articles/lingvo/glottohronologiya_tyurkskih_yazykov/ http://www.eurasica.ru/cooking/?page=117&r=17443 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=61&r=9013 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=44&r=6571 http://www.eurasica.ru/articles/library/nn_mingulov_natsionalno-osvoboditelnoe_dvizhenie_narodov_sintszyana_kak_sostavnaya_chast_obshekitayskoy_rezolyutsii_19441949_gody/30/ http://www.eurasica.ru/cooking/?page=63&r=9310 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=42&r=6171 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=126&r=18790 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=45&r=6745 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=4&r=509 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=14&r=1977 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=122&r=18243 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=5&r=658 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=60&r=8870 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=56&r=8335 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=107&r=15919 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=37&r=5515 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=46&r=6847 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=89&r=13307 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=35&r=5217 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=1&r=116 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=86&r=12875 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=13&r=1939 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=47&r=6922 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=82&r=12250 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=13&r=1938 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=121&r=18140 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=59&r=8741 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=78&r=11594 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=21&r=3146 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=1&r=120 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=73&r=10829 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=142&r=21218 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=110&r=16397 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=38&r=5560 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=81&r=12003 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=112&r=16718 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=132&r=19756 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=90&r=13404 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=60&r=8980 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=20&r=2871 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=47&r=6985 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=112&r=16712 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=135&r=20221 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=19&r=2845 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=131&r=19549 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=64&r=9581 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=105&r=15750 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=49&r=7267 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=62&r=9256 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=38&r=5618 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=135&r=20209 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=78&r=11630 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=99&r=14753 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=104&r=15600 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=104&r=15552 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=15&r=2207 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=53&r=7949 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=123&r=18408 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=62&r=9235 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=30&r=4499 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=131&r=19624 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=37&r=5522 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=77&r=11490 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=130&r=19385 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=71&r=10601 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=130&r=19479 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=71&r=10538 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=118&r=17574 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=70&r=10473 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=55&r=8128 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=9&r=1222 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=131&r=19543 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=37&r=5415 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=14&r=1952 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=111&r=16516 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=23&r=3393 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=33&r=4842 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=61&r=9109 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=110&r=16410 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=124&r=18493 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=85&r=12683 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=114&r=17015 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=148&r=22113 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=146&r=21789 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=8&r=1065 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=50&r=7477 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=96&r=14371 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=35&r=5120 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=98&r=14571 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=4&r=552 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=13&r=1884 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=118&r=17585 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=87&r=13001 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=123&r=18344 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=69&r=10244 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=39&r=5713 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=85&r=12706 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=67&r=10038 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=17&r=2550 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=47&r=6978 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=9&r=1278 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=25&r=3619 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=8&r=1191 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=130&r=19383 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=147&r=22018 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=23&r=3405 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=10&r=1382 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=29&r=4247 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=127&r=19003 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=127&r=19036 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=82&r=12215 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=1&r=98 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=79&r=11816 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=104&r=15539 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=22&r=3284 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=129&r=19207 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=82&r=12208 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=79&r=11731 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=36&r=5304 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=149&r=22329 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=78&r=11596 http://www.eurasica.ru/articles/uzbeks/shskamoliddin_kultura_osedlyh_tyurkov_sredney_azii/5/ http://www.eurasica.ru/cooking/?page=96&r=14376 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=134&r=20093 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=81&r=12048 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=43&r=6413 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=113&r=16832 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=149&r=22210 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=20&r=2892 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=19&r=2777 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=27&r=4007 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=147&r=21969 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=67&r=10019 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=57&r=8482 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=31&r=4529 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=111&r=16576 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=37&r=5541 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=99&r=14748 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=67&r=10033 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=13&r=1807 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=18&r=2603 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=41&r=6033 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=76&r=11317 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=102&r=15179 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=22&r=3237 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=98&r=14659 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=50&r=7460 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=3&r=405 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=17&r=2538 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=37&r=5508 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=63&r=9319 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=15&r=2150 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=85&r=12720 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=10&r=1470 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=78&r=11696 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=77&r=11494 http://www.eurasica.ru/articles/library/nn_mingulov_natsionalno-osvoboditelnoe_dvizhenie_narodov_sintszyana_kak_sostavnaya_chast_obshekitayskoy_rezolyutsii_19441949_gody/31/ http://www.eurasica.ru/cooking/?page=107&r=16045 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=69&r=10342 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=25&r=3735 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=132&r=19737 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=72&r=10717 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=21&r=3006 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=127&r=18981 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=51&r=7510 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=109&r=16240 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=17&r=2443 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=8&r=1063 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=13&r=1821 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=8&r=1129 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=27&r=3943 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=8&r=1158 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=114&r=17059 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=49&r=7208 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=97&r=14503 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=38&r=5613 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=125&r=18723 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=139&r=20732 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=105&r=15628 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=145&r=21639 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=132&r=19729 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=133&r=19884 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=86&r=12799 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=45&r=6637 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=9&r=1341 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=27&r=3909 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=108&r=16115 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=10&r=1398 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=41&r=6109 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=34&r=5078 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=85&r=12745 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=126&r=18787 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=49&r=7283 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=17&r=2431 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=77&r=11506 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=104&r=15584 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=65&r=9679 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=79&r=11847 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=62&r=9152 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=123&r=18309 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=68&r=10153 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=39&r=5735 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=11&r=1539 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=91&r=13631 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=49&r=7280 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=9&r=1272 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=131&r=19588 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=149&r=22289 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=108&r=16054 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=25&r=3638 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=71&r=10518 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=48&r=7082 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=100&r=14981 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=56&r=8306 http://www.eurasica.ru/articles/uzbeks/shskamoliddin_kultura_osedlyh_tyurkov_sredney_azii/7/ http://www.eurasica.ru/cooking/?page=103&r=15424 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=131&r=19558 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=78&r=11650 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=8&r=1113 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=114&r=16965 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=96&r=14305 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=111&r=16581 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=122&r=18160 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=48&r=7100 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=107&r=15963 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=8&r=1172 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=22&r=3174 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=44&r=6478 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=90&r=13361 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=17&r=2513 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=138&r=20663 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=43 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=44&r=6544 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=66&r=9833 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=107&r=16011 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=54&r=7955 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=96&r=14286 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=24&r=3548 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=89&r=13248 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=129&r=19219 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=89&r=13208 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=76&r=11273 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=14&r=2085 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=2&r=156 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=58&r=8678 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=4&r=462 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=107&r=16026 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=44&r=6566 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=146&r=21847 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=96&r=14256 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=29&r=4243 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=72&r=10678 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=126&r=18871 http://www.eurasica.ru/articles/altaian/na_tadina_reka_kak_obraz_rodiny_u_altaytsev/ http://www.eurasica.ru/cooking/?page=91&r=13529 http://www.eurasica.ru/cooking/?page=140&r=20926
Карта сайта 1 | Карта сайта 2 | Карта сайта 3 | Карта сайта 4 | Карта сайта 5 | Карта сайта 6 | Карта сайта 7 | Карта сайта 8 | Карта сайта 9 | Карта сайта 10 | Карта сайта 11 | Карта сайта 12 | Карта сайта 13 | Карта сайта 14 | Карта сайта 15 | Карта сайта 16 | Карта сайта 17 | Карта сайта 18 | Карта сайта 19 | Карта сайта 20 | Карта сайта 21 | Карта сайта 22 | Карта сайта 23 | Карта сайта 24 | Карта сайта 25 | Карта сайта 26 | Карта сайта 27 | Карта сайта 28 | Карта сайта 29 | Карта сайта 30 | Карта сайта 31 | Карта сайта 32 | Карта сайта 33 | Карта сайта 34 | Карта сайта 35 | Карта сайта 36 | Карта сайта 37 | Карта сайта 38 | Карта сайта 39 | Карта сайта 40 | Карта сайта 41 | Карта сайта 42 | Карта сайта 43 | Карта сайта 44 | Карта сайта 45 | Карта сайта 46 | Карта сайта 47 | Карта сайта 48 | Карта сайта 49 | Карта сайта 50 | Карта сайта 51 | Карта сайта 52 | Карта сайта 53 | Карта сайта 54 | Карта сайта 55 | Карта сайта 56 | Карта сайта 57 | Карта сайта 58 | Карта сайта 59 | Карта сайта 60 | Карта сайта 61 | Карта сайта 62 | Карта сайта 63 | Карта сайта 64 | Карта сайта 65 | Карта сайта 66 | Карта сайта 67 | Карта сайта 68 | Карта сайта 69 | Карта сайта 70 | Карта сайта 71 | Карта сайта 72 | Карта сайта 73 | Карта сайта 74 | Карта сайта 75 | Карта сайта 76 | Карта сайта 77 | Карта сайта 78 | Карта сайта 79 | Карта сайта 80 | Карта сайта 81 | Карта сайта 82 | Карта сайта 83 | Карта сайта 84 | Карта сайта 85 | Карта сайта 86 | Карта сайта 87 | Карта сайта 88 | Карта сайта 89 | Карта сайта 90 | Карта сайта 91 | Карта сайта 92 | Карта сайта 93 | Карта сайта 94 | Карта сайта 95 | Карта сайта 96 | Карта сайта 97 | Карта сайта 98 | Карта сайта 99 | Карта сайта 100 | Карта сайта 101 | Карта сайта 102 | Карта сайта 103 | Карта сайта 104 | Карта сайта 105 | Карта сайта 106 | Карта сайта 107 | Карта сайта 108 | Карта сайта 109 | Карта сайта 110 | Карта сайта 111 | Карта сайта 112 | Карта сайта 113 | Карта сайта 114 | Карта сайта 115 | Карта сайта 116 | Карта сайта 117 | Карта сайта 118 | Карта сайта 119 | Карта сайта 120 | Карта сайта 121 | Карта сайта 122 | Карта сайта 123 | Карта сайта 124 | Карта сайта 125 | Карта сайта 126 | Карта сайта 127 | Карта сайта 128 | Карта сайта 129 | Карта сайта 130 | Карта сайта 131 | Карта сайта 132 | Карта сайта 133 | Карта сайта 134 | Карта сайта 135 | Карта сайта 136 | Карта сайта 137 | Карта сайта 138 | Карта сайта 139 | Карта сайта 140 | Карта сайта 141 | Карта сайта 142 | Карта сайта 143 | Карта сайта 144 | Карта сайта 145 | Карта сайта 146 | Карта сайта 147 | Карта сайта 148 | Карта сайта 149 | Карта сайта 150
 

Память есть удивительная способность человечества, но еще более значима для нас историческая память. Солнце совершает свой круговорот, день сменяет ночь, последняя вновь рождает день - и прав ли Альберто Савино, говорящий о том, что истинная роль истории состоит в том, чтобы постепенно "закрывать" наши деяния в прошлом, дабы сбросить с наших плеч их тяжкий груз и дать нам возможность каждое утро обретать новую душу? Этот сайт посвящен истории Евразии, огромного региона, в котором проживают множество народов, различных по языку, цвету кожи или культуре. Но эти народы роднит общая судьба, которая через череду войн, нашествий, культурных контактов и мирных союзов, предопределила их прошлое и настоящее. У нас общая история, общая судьба, все мы евразийцы. Поэтому, тем кому интересна история, этнография, археология, генеалогии Евразии – милости просим.

                                                                                                             Рустам Абдуманапов

 

Свежие материалы
 
Статьи

В.Д. Кубарев. Искусство древних кочевников Центральной Азии в петроглифах Алтая

В ряду древних культур скифского облика, распространенных в Центральной Азии, пазырыкская культура занимает особое место. Один из компонентов скифской триады – "звериный стиль" представлен в ней наиболее полно и ярко. Уникальные погребальные сооружения в урочище Пазырык, заполненные древним льдом, открыли миру все многообразие искусства древних кочевников. Оригинальность различных изображений животных, найденных в курганах Алтая, позволяет говорить об "алтайском зверином стиле". Видный исследователь алтайских древностей М.П.Грязнов считал, что "в процессе формирования культуры и искусства скифо-сибирского типа вклад саяно-алтайских племен был более значителен, чем собственно скифов".
17 июля 2013      Просмотров: 908      Комментарии
Языкознание

А. Дашман. Наименования времен года в культуре кочевого народа (на материале кыргызского и турецкого языков)

Известно, что времена года были важным фактором в определении образа жизни кочевого народа. Они перемещались с одного места на другое в определенное время года, в итоге они давали названия этим местам. Существовало два понятия: "yaylak" (пастбище) и "kışlak" (зимовка, кишлак). Кишлак, по-кыргызски "кыштак", там кочевники проводили зиму (Hikari Egawa, 2007. S.89). Кочевой народ переселялся в кишлаки (kışla) после окончания летнего периода на "Yayla" (на кыргызском языке - жайлоо) в середине или в конце осени (на кыргызском күз, на турецком Sonbahar) (İlhan Şahin, s.257-258).
11 июля 2013      Просмотров: 910      Комментарии
Статьи

С.Г.Кляшторный. Государства татар в Центральной Азии (дочингисова эпоха)

Едва ли не главный наш источник, освещающий историю народов Центральной Азии в предмонгольское и монгольское время, — труд Рашид ад-дина "Джами' ат-таварих". Основное место там, естественно, занимает история создателей Монгольской империи, но отдельными пятнами, более или менее яркими, высвечиваются иные времена и иные племена. Вот сведения о татарах, тех татарах, племена которых, по версии "Сокровенного сказания", полностью истребил Чингис: "Их имя издревле было известно в мире. От них отделились и многочисленные ветви... Места их кочевий, стоянок и юртов были определены в отдельности по родам и ветвям вблизи границ областей Китая. Их же основное обитание (юрт) есть местность, называемая Буир-Наур. Они также враждовали и ссорились друг с другом, и долгие годы длилась война между этими племенами и происходили битвы".
3 марта 2013      Просмотров: 1799      Комментарии

Все статьи

 


В мире истории, археологии и этнографии
 
13 мая 2013
Американские археологи обнаружили следы человеческой охоты, относящиеся к периоду двух миллионов лет до нашей эры. Об этом говорится в статье группы ученых из Бэйлорского университета, опубликованной в PLOS ONE. Обзор статьи приводится на сайте университета. Всего на территории Южной Канджеры в Кении исследователи обнаружили три хорошо сохранившихся слоя останков забитых животных. В захоронении археологи также нашли свидетельства того, что представители трибы гоминини (из семейства гоминид) питались останками животных, которых убивали другие звери.
9 ноября 2012
Археологи откопали в Изреельской долине колодец возрастом 8,5 тысяч лет, на дне которого было найдено человеческое захоронение. Сооружение было обнаружено во время раскопок при строительстве шоссе. Его глубина составляет восемь метров, при этом частично он сделан из камня, а частично - вырыт в породе. Кверху просвет колодца сужается, а его отверстие было закрыто специальной каменной крышкой.
19 мая 2012
Археологи предполагают, что обнаруженный лагерь принадлежал хану Абдаллаху - ставленнику Мамая. Сотрудники Археологического Центра "Спадщина" Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля в ходе историко-краеведческого исследования нашли и локализовали месторасположение летней ставки ханов Золотой Орды XIV столетия на территории Попаснянского района Луганской области. Об этом сообщает официальный портал Университета им. Даля.
18 мая 2011
Китайские археологи в ходе раскопок древних захоронений узнали о существовании 3000 лет назад небольшого государства, о котором не упоминает ни один письменный источник.
9 мая 2011
Китайские археологи обнаружили заброшенные развалины Великой стены, сообщает "Синьхуа". Примерно 20-километровый участок был обнаружен в северо-восточной провинции Ляонин, в горных районах уезда Суйчжун. В этом регионе стена перестраивалась во времена династии Мин (1368 - 1644), однако в настоящее время она практически полностью находится в руинах. Фрагменты стены были разобраны или разрушились за долгие столетия небрежения.

Архив раздела "В мире истории, археологии и этнографии"

 

 
"Евразийский исторический сервер"
1999-2011 © Абдуманапов Рустам
Вопросы копирования материалов
библиотека | письменность | языкознание | хронология | генеалогия | угол зрения
главная | о проекте | баннеры сайта

Сайт работает под управлением WebGrand CMS
Отдельное спасибо:
© Артур Мазитов - создание сайта
© Кыргызский эпос "Манас"